2018-2021

President  
Dr. Paleswan Joshi Lakhey  
9851055359  
Immediate Past President  
Dr. Sunil Shrestha  
9851082442  
Vice President  
Dr. Ramesh Singh Bhandari  
9841270203  
General Secetary  
Dr. Ramesh Singh Bhandari  
9841270203  
Treasurer  
Dr. Vikal Chandra Shakya  
9842173106  
Joint Secretary  
Dr. Abhishek Bhattarai  
Joint Treasurer  
Dr. Prakash Poudel  
Members  
Dr. Mukund Raj Joshi  
   
Dr. Prabin Bikram Thapa  
Dr. Sushil Tawal  
Dr. Sanjaya Poudel  
Dr. Rakesh Gupta

2013-2017

President
Dr Sunil Shrestha

Vice President
Dr Paleswan Joshi Lakhey

General Seceretary
Dr Ramesh Singh Bhandari

Treasurer
Dr Vikal Chandra Shakya

Joint Secretary
Dr Tanka Prasad Bohara

Joint Treasurer
Dr Sanjay Poudyal