Nepalese Association of Surgical Gastroenterology (NASG)

Nepalese Association of Surgical Gastroenterology (NASG)

President

Prof. (Dr) Mukund Raj Joshi

Immediate Past President

Prof. (Dr) Paleshwan Joshi Lakhey.

Vice President

Prof. (Dr) Rabin Koirala

General Secetary

Dr Narendra Pandit

Treasurer

Prof (Dr) Sanjaya Poudyal

Joint Secretary

Dr Sudip Khaniya

Joint Treasurer

Dr Tanka Prasad Bohara

Members

 Dr Nabin Pokharel
Dr Sumita Pradhan
Dr Romeo Kansakar
Dr Narayan Belbase

Advisory Board

Prof. Mahesh Khakurel
Prof. C.L. Bhattachan
Prof. Keshaw Prasad Singh
Prof. Monohar Lal Shrestha
Prof. Subodh Adhikari
Prof. Sunil Kumar Sharma
Prof. Shailesh Adhikary