President

Dr. Paleswan Joshi Lakhey
9851055359

Immidate Past President

Dr. Sunil Shrestha
9851082442

Vice President

Dr. Ramesh Singh Bhandari
9841270203

General Secetary

Dr. Ramesh Singh Bhandari
9841270203

Treasurer

Dr. Vikal Chandra Shakya
9842173106

Joint Secretary

Dr. Abhishek Bhattarai

Joint Treasurer

Dr. Prakash Poudel

Members

Dr. Mukund Raj Joshi
Dr. Prabin Bikram Thapa
Dr. Sushil Tawal
Dr. Sanjaya Poudel
Dr. Rakesh Gupta

Advisory Board

Prof. Mahesh Khakurel
Prof. C.L. Bhattachan
Prof. Keshaw Prasad Singh
Prof. Monohar Lal Shrestha
Prof. Subodh Adhikari
Prof. Sunil Kumar Sharma
Prof. Shailesh Adhikary

Nepalese Association of Surgical Gastroenterology (NASG)

Phone: +977-9851206644

Email: nasgscientific01@gmail.com

© Copyright Nepalese Association of Surgical Gastroenterology (NASG)